Logo wesolewakacje
Dodaj obiekt
Logowanie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.WESOLEWAKACJE.PL

Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Partnerów usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Partnerom i Gościom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących i dokonywanie ocen Partnerów i Lokali.
 2. Administrator umożliwia Parnterom i Gościom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Partnerami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.
 3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Partnerem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.
 4. Każdorazowo przy publikacji Oferty Serwis podaje do informacji Gościa dane Partnera świadczącego usługi turystyczne na rzecz Gości, przy których zawieraniu pośredniczy.
 5. Dokonanie rejestracji w systemie i umieszczanie informacji handlowych, działających w ramach serwisu internetowego www.wesolewakacje.pl równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym Partnerzy zostają poinformowani przed potwierdzeniem aktywacji usługi.
Definicje
 1. Administrator – Firma Usługowa Małgorzata Lamczak z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Makowa 48, NIP 6222688218, adres mailowy: [email protected].
 2. wesolewakacje.pl / Serwis – internetowy serwis, działający w domenie wesolewakacje.pl, prowadzony przez Administratora.
 3. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonuje rezerwacji w serwisie lub jest zainteresowana ofertą Partnera.
 5. Oferta – złożona przez Partnera propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Obiekt - fizyczny budynek będący elementem prezentowanym w Ofercie.
 7. Abonament – pakiet, który wybiera Partner aby dodać obiekt do serwisu.
 8. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Partnerem na wynajem Lokalu zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Panel Klienta- zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Partnera, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
Warunki korzystania z serwisu
 1. Warunkiem technicznym korzystania z wesolewakacje.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.
 2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Partner i Gość są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
 3. Materiały zamieszczone przez wesolewakacje.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych wesolewakacje.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora.
 4. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby promować działalność serwisu w internecie.
 5. Zgłaszanie ofert do serwisu jest dobrowolne i podlega opłacie wg aktualnej oferty - aktualny cennik znajduje się pod adresem: https://wesolewakacje.pl/wybierz-abonament.
 6. Dodanie obiektu może nastąpić poprzez rejestrację Partnera na stronie www.wesolewakacje.pl, poprzez kontakt z serwisem przez formularz kontaktowy- https://wesolewakacje.pl/dodaj-obiekt , poprzez dodanie obiektu przez serwis na prośbę Partnera. 
 7. Serwis wesolewakacje.pl umożliwia dodanie obiektu noclegowego do swojej bazy całkowicie bezpłatnie. 
 8. Osoba zgłaszająca obiekt w serwisie wesolewakacje.pl oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach prezentacji są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek reklamowanego obiektu.
 9. Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji oferty obiektu na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego obiektu bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych - Zamieszczanie w serwisie nieprawdziwych informacji o obiekcie jest zabronione.
 10. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danej oferty bez możliwości roszczenia ze strony Partnera.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Partnerów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. Partner bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną ofertą , oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.
 12. Osobie zgłaszającej obiekt przysługuje prawo do edycji ogłoszenia. Do tego celu służy panel klienta. Istnieje również możliwość edycji ogłoszenia poprzez kontakt z administracją.
 13. Partnerzy jak i Goście serwisu wesolewakacje.pl zobowiązani są do nie działania na szkodę serwisu bądź innych osób.
 14. Partner lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści, oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona treść, ocena lub komentarz naruszają prawa Partnera/Gościa.
 15. Administrator serwisu w czasie do 10 dni roboczych ma prawo ustosunkować się do prośby Partnera/Gościa o usunięcie treści.
 16. Warunkiem publikacji Ofert w ramach serwisu jest rejestracja Partnera i utworzenie Konta. Partner po rejestracji może wybrać abonament "Free" dzięki temu jego oferta będzie wyświetlana całkowicie za darmo bez ograniczeń czasowych i będzie mógł korzystać z Serwisu, jednak nie ma dostępu do pełnej jego funkcjonalności . Partner w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Serwis, może wykupić dodatkowy abonament.
 17. Dokonanie przez Partnera jakichkolwiek zmian Danych za pomocą panelu klienta jest dopuszczalne i bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez Administratora. 
 18. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do współpracy z wybranymi Partnerami/Obiektami, którzy spełniają kryteria "Miejsca przyjazne dzieciom".
 19. Partner może zrezygnować z korzystania z Serwisu nie dokonując zapłaty w ciągu 5 dni roboczych od wyboru abonamentu. Administrator wystawia fakturę - zostanie ona wysłana wyłącznie w formie elektronicznej na podany adres e-mail przy rejestracji do samodzielnego wydrukowania. Serwis nie wysyła faktur nie elektronicznej. Partner wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 20. Partner przyjmuje do wiadomości, że Administrator ma prawo do poprawiania i usuwania ujawnionych w treści Oferty błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych.
 21. Administrator ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć przez ich właściwe skompresowanie i skadrowanie.
 22. Administrator ma prawo do usuwania Ofert naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Partnera.
 23. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 24. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu wesolewakacje.pl , spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.
 25. Partner, który dokonał rejestracji i wykupił abonament ma prawo do skorzystania z dodatkowych form promocji swojego obiektu. W tym celu proszę o kontakt z Administratorem serwisu celem przedstawienia dostępności oferty i cennika.
 26.  Gość dokonujący rezerwacji wybranej oferty Partnera lub wykazując zainteresowanie ofertą Partnera (zapytanie o nocleg) podlega wyłącznie prawą ustalonym przez Partnera. Administrator nie ma wpływu na zasady jakie ustala partner w tym regulamin rezerwacji, anulowania rezerwacji czy wpłaty zadatku/ zaliczki itd.
 27. Gość wysyłający zapytanie o nocleg przez serwis wesolewakacje.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu odpowiedzi na nadesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne ale bez ich podania usługa może zostać niezrealizowana. 
Postępowanie Reklamacyjne
 1. W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Partnerowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba że niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Partnera Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem www.wesolewakacje.pl/kontakt.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła
 5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania tego Regulaminu, w tym także dotyczące jego ważności lub interpretacji, strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W razie nie dojścia do porozumienia Sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny odpowiedni co do siedziby Administratora.
Postanowienia Końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Partnerów poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.
 2.  Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.
 3. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Partner powinien, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianie, wysłać na adres e-mail: [email protected] oświadczenie, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy zawartej z Administratorem po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji Partnerowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot opłat poniesionych na rzecz Serwisu wesolewakacje.pl, proporcjonalnie do zakresu spełnionych przez wesolewakacje.pl świadczeń.

Zresetuj Hasło