Logo wesolewakacje
Dodaj obiekt
Logowanie

Regulamin Konkursu Social Media

Regulamin konkursu " Jazda za Free"

1.OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu “Jazda za Free” jest Portal noclegowy wesolewakacje.pl, którego właścicielem jest  Firma Usługowa Małgorzata Lamczak ul. Makowa 48, 63-400 Ostrów Wlkp., zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.

1.3. Konkurs odbędzie się w terminie od 18 lutego do 21 lutego 2021 r. (do godz. 20.00 ).

1.4. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie będące osobami fizycznymi.

 

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie i uzyskania nagrody jest:

·        Musisz być fanem naszego profilu na FB.

·        Polubienie naszego post konkursowego.

·        Udostępnienie posta konkursowego na swoim profilu( publicznie)

·        Musisz obserwować nas na Instagramie- wesolewakacje_pl.

·        Pozostawienie komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na pytanie.

·        Dostarczenie odpowiedzi w formie cyfrowej pod postem konkursowym do 21 lutego do godz. 20:00.

·        Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Facebook dnia 22 lutego 2021 r.

2.2. Spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie wybierzemy 1 osobę, która otrzyma nagrodę w postaci 5 voucherów jednodniowych dla swojej rodziny do zrealizowania w ośrodku Zieleniec Ski Arena. Podczas wyboru odpowiedzi oceniana będzie kreatywność oraz zaangażowanie autora w odpowiedź na pytanie konkursowe.

2.3 Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy konkursu tego samego dnia tj. 22 lutego 2021r.

 

3. NAGRODA

3.1 Nagrodę w konkursie stanowi: 5 karnetów jednodniowych do zrealizowania w ośrodku Zieleniec Ski Arena w sezonie zimowym 2020/2021 (przyznawane przez Komisję Konkursową).

3.2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

3.3 Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych osobowych Zwycięzcy( imię, nazwisko) oraz stwierdzeniu braku przesłanek wykluczających jego udział w Konkursie. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez powołane przez Organizatora Jury (w składzie 3 osób). Jeżeli po weryfikacji danych okaże się, że Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, nie może z jakiegokolwiek innego powodu odebrać nagrody, nie spełnia warunków regulaminu lub nie przyjmuje nagrody, automatycznie traci on prawo do przyznanej nagrody, a szansę na jej uzyskanie otrzymuje kolejna osoba wyłoniona w powtórnym losowaniu.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w doręczeniu nagrody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

4.3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.

5.3 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie wesolewakacje.pl Organizator zastrzega, że informacje o nagrodzie prezentowane na stronie internetowej wesolewakacje.pl, facebook.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie do celów administracji konkursowej, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5, w związku art. 43 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz 833). Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi danych osobowych.

5.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Firme Usługową Małgorzata Lamczak.

5.7 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

5.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

 

Zresetuj Hasło